Algemene voorwaarden cursus (Basis)Fotografie

Algemene voorwaarden opleiding en training Nicky Heinne - Fotografie
  1. Definities:
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Trainer en Cursist tot afname van één of meer Opleidingsproducten van de Trainer.
  • De Trainer: Nicky Heinne - Fotografie gevestigd te 7115 AD, Winterswijk, aan de Kottenseweg 101 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76318362.
  • Opleidingsproduct(en): de opleiding, cursus of training die door de Trainer wordt aangeboden.
  • In Company- en Maatwerktrajecten: alle Opleidingsproducten die op maat worden aangeboden aan een Cursist.
  • Individuele Begeleiding en Coaching: een Opleidingsproduct van de Trainer dat niet aan een groep, maar aan een individu wordt gegeven.
  • Open Inschrijving(en): elke inschrijving voor een Opleidingsproduct van de Trainer die niet op maat is gemaakt en die open staat voor inschrijving voor eenieder.
  • Cursist: de cursist van de Trainer. Cursisten kunnen zijn:Ondernemingen die de Trainer opdracht geven voor het verzorgen van In Company- en Maatwerktrajecten voor personeelsleden. Natuurlijke personen die (in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan een opleidingsproduct van de Trainer deelnemen via een Open Inschrijving.
  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

2. Toepasselijkheid en wijziging 

VoorwaardenDe Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Cursist en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij de Trainer, de docent en/of derden.Het is Cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Cursist. Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

4. Geheimhouding/vertrouwelijke informatie

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De Trainer zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om de Cursist te (blijven) informeren over Opleidingsproducten of daaraan gerelateerde informatie.

5. Persoonsgegevens

De Trainer gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van Cursist om Cursist te informeren over Opleidingsproducten. De Trainer verwerkt de door de Cursist verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid van de Trainer. De Trainer garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Cursist.

6. Annulering

Bij annulering van de inschrijving vanaf de datum van inschrijving tot 4 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 49 administratie- en annuleringskosten aan Cursist gefactureerd. Bij annulering binnen 2 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van de trainingskosten aan Cursist gefactureerd. Bij annulering binnen 1 week voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten aan Cursist gefactureerd. Bij annulering kan Cursist voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan de Trainer wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training. Kan de cursist één van de cursusmomenten niet aanwezig zijn dan zorgt de trainer voor een online les tijdens dit lesmoment. Deze les kan niet ingehaald worden. Annulering of wijziging van Individuele Begeleiding en Coaching kan kosteloos geschieden tot 21 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging tussen 21 werkdagen en 14 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 50% van het offertebedrag aan Cursist gefactureerd. Bij annulering of wijziging korter dan 14 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan Cursist gefactureerd.

7. Aansprakelijkheid

Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van de Trainer en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan de Trainer niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Opleidingsproducten van de Trainer en het cursusmateriaal. De Trainer is, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Trainer, is de Trainer niet aansprakelijk voor schade die Cursist lijdt als gevolg van deelname aan een Opleidingsproduct. Indien de Trainer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Trainer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De Trainer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Cursist vrijwaart de Trainer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Cursist toerekenbaar is.

8. Overmacht

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de Trainer ontslaat de Trainer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Cursist recht heeft op schadevergoeding. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel de Trainer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Trainer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cursist is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Klachten

Klachten over de dienstverlening van de Trainer kunnen per e-mail door Cursist worden ingediend via het e-mailadres info@nickyheinnefotografie.nl. Cursist kan over klachten ook contact opnemen met Nicky Heinne via telefoonnummer 06-22018717. De Trainer zal de ontvangst van klachten binnen 7 dagen schriftelijk bevestigen aan klager.

10. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Trainer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Nicky Heinne - Fotografie

Kottenseweg 101, 7115 AD Winterswijk

+31(0)622018717

info@nickyheinnefotografie.nl

Kvk 76318362

BTW nummer NL003074655B47